Solucions Florals

Descarrega el Catàleg

>> Informació sobre bulboses

Les solucions florals s’ofereixen com a recurs paisatgístic atractiu i dinàmic per a les ciutats, aconseguint resultats amables per als seus habitants i visitants.

La nostra proposta es basa en la recerca de combinacions que evolucionen en el temps, donant com a resultat plantacions dinàmiques que canvien d’aspecte, rellevant el protagonisme en diferents espècies de la proposta, al llarg d’aquesta evolució. L’ús d’un gran nombre d’espècies, ens permet aconseguir floracions, textures i colors vistosos, des de l’inici de la primavera fins entrada la tardor, fugint de l’aspecte més monòton i homogeni que ens ofereixen els parterres amb planta de temporada.

Gran part de l’èxit, rau en el coneixement i utilització de les espècies de nova genètica, ja testades, que ens garanteixen l’èxit de les combinacions i una floració espectacular.

L’aportació ornamental que generen les flors a la ciutat és un fet, però el disseny i definició de les composicions marquen la diferència. En aquest sentit, es planteja una proposta de disseny en la composició de flors i plantes d’alt valor ornamental, utilitzant barreges cromàtiques, que varien segons les característiques de clima i exposició.

És important tenir en compte les característiques de la ciutat pel que fa també a l’ús i circulació del públic.

La plantació s’ha de fer en punts estratègics, per potenciar el valor estètic de l’entorn, així com promoure altres objectius com poden ser el reclam turístic, la millora de la imatge de la ciutat, rehabilitació de determinats espais, afavorir la sensibilitat de la ciutadania en relació a la naturalesa i propiciar l’augment de la biodiversitat.

L’equip i la nostra garantia son:

Comercialitzadora Productor, genètica i sistemes florals Disseny i projecció
Arribas Center, S.L. Grup Roig Graines Voltz MS Paisatge

Característiques de les solucions

Les combinacions estan configurades per un grup d’espècies estructurals, espècies més grans i de major alçada -sobre els 100 cm-conreades especialment per la fulla i que solen romandre en el terreny d’un any a un altre, espècies mitjanes, de mida entre 50 – 100 cm, especialment interessants per la floració i, espècies més petites o entapissant, situades als límits, més baixes i interessants pel color del fullatge o floració. En total es treballa amb 10 – 12 varietats diferents per combinació, encara que en el conjunt de les combinacions es treballa amb un rang de 80 espècies diferents.

La mida mínima de parterre floral que s’aconsella per aconseguir l’efecte desitjat és d’entre 8-10 m2 i la forma dependrà de l’espai proposat.

Les varietats triades se seleccionen tenint en compte l’exposició i la climatologia de l’indret.

Instal·lacions de parterres amb solucions florals

PREPARACIÓ DEL TERRENY

Prèvia a la plantació, seran necessàries les següents tasques:

a) Tria i marcatge de les àrees a enjardinar

b) Eliminació i retirada de les plantes existents

c) Preparació del terreny amb un volteig de com a mínim 40 cm

d) Incorporació de substrat, ric en matèria orgànica

e) Aportació d’abonat de lenta alliberació

f) Instal·lació de sistema de reg per degoteig

PLANTACIÓ

Un cop preparat el terreny, es procedeix a la plantació a finals d’abril principis de maig (setmana 17-18). Les plantes es proporcionen en mides de M-11 o C-1L, en una densitat elevada per m2 (8-10 u/m2) per aconseguir l’efecte desitjat.

ALTRES TASQUES

Elevació del terreny i aportació de substrat: Aquestes combinacions, milloren el seu potencial visual si s’eleven lleugerament, i cal el fresat del terreny i aportació de substrat ric en matèria orgànica.

PROGRAMA DE MANTENIMENT

El manteniment consisteix en un entrecavat mentre no s’arriba al ple desenvolupament, adobat i manteniment del reg segons necessitats hídriques i exposició.

El reg té per objecte aconseguir que els sistemes radiculars de les plantes obtinguin la proporció d’aigua útil necessària per al seu correcte creixement i desenvolupament, i tinguin cobertes les seves necessitats hídriques.

Es realitzarà mitjançant sistemes de reg per degoteig, podent ser necessari donar regs de suport, des de boques de reg o cisternes, principalment el dia d’implantació.

Es recomana un abonat de fons a força d’adobs orgànics, minerals o esmenes adaptades a una gestió mediambiental sostenible, per tal de mantenir els sòls millor estructurats i potenciant la seva fertilitat. Tanmateix, s’ajustarà a les característiques de sòl i a l’època d’aplicació, tenint en compte fer-ho amb mitjans proporcionals a la superfície d’actuació.

CALENDARI

És important la previsió, anticipació i comunicació per aconseguir una solució floral reeixida. Els treballs es distribueixen de la següent manera:

Les plantes estructurals i algunes vivaces tenen bones floracions al llarg dels anys, el que implica que les reposicions, depenent de la combinació, variïn entre un 30 i un 50%.

PROJECTE

L’objecte final de l’estudi és elaborar una llista d’espècies, segons espais i criteris, amb una valoració econòmica de la intervenció, aportant informació sobre el manteniment (reposicions necessàries).

S’inclourà també:

• Localització en pla i mesuraments

• Disseny del patró de plantació, segons criteris d’intervenció

• Fitxes de combinacions d’espècies

BULBOSES

Treballem amb diferents combinacions d’espècies de bulbs per crear una floració espectacular i impactant des de mitjans d’hivern fins a la primavera. Aquí es troba més informació.